KKK

Korduma kippuvad küsimused

Kas lapse isal on kohustus ka last ka ülikooliajal materjaalselt toetada? Toitjakaotuspensioni näit. makstakse kuni 24 eluaastani ka ülikoolis päevases õppes õppivale lapsele.

Vastus:

Ei ole sellist seadust, mis kohustaks vanemat last ülalpidama ülikoolis.
Perekonnaseaduse § 97 punkti 2 kohaselt on ülalpidamist õigustatud saama laps, kes täisealiseks saanuna jätkab põhi- või keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni´

Millist abi on võimalik saada Eesti riigi poolt, vallaslapse korral või juhul, kui lapse isa ei toeta last?

1. Eesti riigi poolt saate juba lastetoetust, ühe lapse eest vallasvanema toetust, saite sünnitoetust ja hetkel peaksite saama vanemapalka. Peate pöörduma oma maakonna või linnavalitsuses sotsiaalosakonda ja küsima sealt, milliseid toetusi Teie omavalitsus maksab. Seda seepärast, et iga omavalitsus maksab erinevaid toetusi ja toetuste suurused ja tingimused on ka erinevad, ning kõige täpsemat infot saategi linnavalitsusest.

2. Selleks, et saada oma lapsele isapoolne ülalpidamise toetus, tuleb esitada kohtusse lapse nimel hagiavaldus elatise nõudes. Hetkel kehtiv miinimum on 145 eurot ja kui lapse isa ei ole lapsele ülalpidamist andnud, siis saate esitada ka tagasiulatuva nõude. Seadus lubab tagasiulatuvalt nõuda kuni üks aasta alates elatisehagi esitamisest.

3. Lisaks lapsele on lapse isal lapse ema ülalpidamise kohustus ja seda kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Perekonnaseaduse § 111 reguleerib ülalpidamist lapse sünni korral. Lõike 1 kohaselt lapse isa on kohustatud lapse ema ülal pidama kaheksa nädalat enne ja kaksteist nädalat pärast lapse sündi. Lõike 2 kohaselt, kui ema ei ole raseduse tõttu või raseduse või sünnituse põhjustatud tervisehäire tagajärjel võimeline ennast ülal pidama, on isa kohustatud talle ülalpidamist andma kuni ema terviseseisundi paranemiseni. Sama kehtib, kui emal ei ole lapse eest hoolitsemise tõttu võimalik sissetulekut saada. Ülalpidamiskohustus algab varemalt neli kuud enne lapse sündi ja lõpeb lapse sünnist alates kolme aasta möödudes. Käesoleva seaduse §-st 111 tulenev nõue aegub sünnitusele järgneva aasta lõpust alates ühe aasta möödudes, kui aegumistähtaja kulg ei ole peatunud või katkenud. Samuti endale elatise nõudes saate esitada tagasiulatuva nõude.

4. Kui kohus mõistab välja elatise ja lapse isa kohtuotsust ei täida, siis on võimalik pöörduda kohtutäituri poole ja alustada täitemenetlust, samuti saate pöörduda politseisse ja alustada kriminaalmenetlust elatise asjas kohtuotsuse mittetäitmise põhjusel.

5. Küsimuses esitatud asjaoludele tuginedes, on võimalik oma majanduslikust olukorrast tulenevalt riigipoolset tasuta õigusabi saamiseks taotluse esitada. Selleks pöörduda oma maakonna Maakohtu kantseleisse, kust saate vastavad blanketid, täidate need ära ja Teile määratakse advokaat.

6. Kui olete juba esitanud hagiavalduse, siis saate esitada ka hagitagamise taotluse, riigilt elatise abi saamiseks. Kui esitate elatisenõude kiirmenetluse kaudu, siis saate peale kiirmenetluse avalduse saatmist pöörduda koheselt sotsiaalkindlustusametisse ja sealt täita avalduse riigilt elatise abi saamiseks. Elatise abi makstakse kolm kuud ja selle suuruse arvestamise aluseks on hetkel kehtiv miinimum summa (145 eurot). Infot maksekäsu kiirmenetluse, riigi õigusabi saamise (leiate sealt ka blanketid) ja kohtusse pöördumise kohta saate Justiitsministeeriumi kodulehelt www.just.ee