info@yksikvanem.com

Elatisraha KKK

Olulised soovitused ja juhised üksi lapsi ülalpidavale vanemale elatisrahaga seonduva osas:

1. Olen abielus ja meil on abikaasaga laps(ed). Kavatseme abielu lahutada või lahus elama hakata.

Soovitame sõlmida lapsevanemate vahel notariaalselt tõestatud kokkuleppe elatise maksmise kohta tulevikus.
Juhul, kui teine vanem tulevikus ei täida kokkulepitud ülalpidamiskohustust lapse suhtes, on notariaalselt tõestatud kokkulepe täitedokumendiks, millega saab pöörudada kohtutäituri poole ilma, et oleks vaja eelnevalt pöörduda kohtusse.

2. Elame koos lapse teise vanemaga, kuid ta ei osale lapse ülalpidamises.

Sel juhul on samuti võimalus elatise väljamõistmiseks pöörduda kohtu poole, lihtsaim viis selleks on maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine E-toimiku kaudu. Avalduse saab esitada juhul, kui elatise suurus, mida nõutakse, ei ületa 200 eurot kuus.

Maksekäsu kiirmenetluse avalduse saab täita portaalis E-toimik, aadressil: http://www.e-toimik.ee/

Hea teada: Maksekäsu kiirmenetlus on lihtsustatud kirjalik menetlus, mis võimaldab hagimenetlusest kiiremini (kohtuistungita) ja väiksemate kuludega saada võlga välja mõistvat kohtulahendit rahalistes nõuetes. Lapse elatisnõudes maksekäsu kiirmenetluse avalduse läbivaatamise eest riigilõivu tasuma ei pea.

3. Elan lapse teisest vanemast lahus, elatise osas on küll olemas suuline või kirjalik kokkulepe, kuid teine vanem ei täida lapse ülalpidamiskohustust.

Soovitame esimese sammuna pöörduda kohtu poole maksekäsu kiirmenetluse avaldusega. Avalduse saab esitada juhul, kui elatise suurus, mida nõutakse, ei ületa 200 eurot kuus.

Maksekäsu kiirmenetluse avalduse saab täita portaalis E-toimik, aadressil: http://www.e-toimik.ee/

Hea teada: Maksekäsu kiirmenetluse avaldust lapse elatisnõudes saab esitada üksnes elektrooniliselt portaali E-toimik kaudu. Portaali saab siseneda ainult ID-kaardiga ning  HYPERLINK “http://www.e-toimik.ee/” E-toimiku kaudu esitatav avaldus tuleb digitaalselt allkirjastada.

Hea teada: Maksekäsu kiirmenetluses ei või nõuda elatise maksmist tagasiulatuvalt. Seda on võimalik teha ainult hagimenetluses.

4. Lapse teine vanem ei maksnud vabatahtlikult elatist, soovin pöörduda kohtu poole maksekäsu kiirmenetluse avaldusega, kuid ma ei tea, millisel aadressil lapse teine vanem elab.

Sel juhul on võimalik kohtu määruse alusel toimetada menetlusdokument kätte avalikult, kui kostja aadress ei ole kantud registrisse või kui isik ei ela registris märgitud aadressil ning isiku aadress või viibimiskoht ei ole kohtule muul viisil teada. Sellekohane teade avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded,  www.ametlikudteadaanded.ee

5. Kasvatan üksi last ja tema isa andmed ei ole kantud lapse sünnitunnistusele, isadus on tuvastamata. Soovin taotleda lapse isalt elatist lapse jaoks.

Soovitame esitada kohtule avalduse isaduse tuvastamiseks ja elatise väljamõistmiseks.

6. Kasvatan üksi last ja teine vanem ei ole maksnud kokkulepitud elatist juba pikema aja vältel.

Sel juhul on 2 võimalust:

(1) Soovitame pöörduda kohtu poole maksekäsu kiirmenetluse avaldusega. Avalduse saab esitada juhul, kui elatise suurus, mida nõutakse, ei ületa 200 eurot kuus.

Maksekäsu kiirmenetluse avalduse saab täita portaalis E-toimik, aadressil: http://www.e-toimik.ee/

(2) Kui soovite taotleda elatist tagasiulatuvalt 1 aasta eest, tuleb kohtu poole pöörduda hagiavaldusega ja esitada see lapse nimel lapse elukoha järgsesse maakohtusse.

7. Soovin pöörduda elatise väljamõistmiseks kohtu poole hagiavaldusega, kuid vajan abi hagiavalduse koostamiseks, kuid mul ei ole raha juristile maksmiseks.

Kui vajate õigusabi, saate elatishagi koostamiseks, kohtus esindamiseks või muuks õigusalaseks nõustamiseks taotleda riigi õigusabi.

Hea teada: Riigi õigusabi tähendab, et õigusteenuse eest maksab esialgu riik. See ei tähenda tingimata täiesti tasuta teenust. Näiteks võidakse teile õigusabi määramisel panna kohustus tasuda osaliselt ise või maksta õigusabikulud osaliselt või täielikult tagasi pärast kohtuvaidluse lõppu.

8. Kohus on teiselt vanemalt välja mõistnud elatise lapse ülalpidamiseks, kuid ta ei maksa ikkagi.

Sel juhul soovitame koheselt pöörduda kohtutäituri poole täitemenetluse alustamiseks. Kohtutäiturite kontaktandmed on kättesaadavad Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja koduelehel: http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/kontaktinfo-0

9. Kohus on teiselt vanemalt välja mõistnud elatise lapse ülalpidamiseks, kuid ta ei ole elatist ikkagi maksnud. Olen pöördunud kohtutäituri poole, kuid ka see ei ole andnud mingit tulemust. Tean, et teine vanem sihilikult varjab oma sissetulekuid.

Kui teine vanem hoidub kuritahtlikult kõrvale elatise maksmisest, on teil võimalik esitada politseile avaldus kriminaalmenetluse alustamiseks Karistusseadustiku § 169 alusel.

10. Olen kuulnud, et riik maksab elatisabi last üksi kasvatavale vanemale. Kuidas saaksin seda taotleda?

Elatisabi makstakse vanemale, kes taotleb kohtult elatise väljamõistmist maksekäsu kiirmenetluses või hagimenetluses. Elatisabi makstakse 90 päeva eest ja selle saamiseks tuleb esitada avalduse Sotsiaalkindlustusametile.

Hea teada: Kui kohus elatist teiselt vanemalt välja ei mõista, peab taotleja elatisabi riigile tagasi maksma.

Ootame teie lisaküsimusi ja tagasisidet siinsete juhiste kohta, et saaksime neid jooksvalt täiendada!

Kas olete sattunud elatise taotlemise või saamisega seoses keerulisse olukorda?

Kirjutage meile sellest, et saaksime üksikvanemate huve paremini esindada.

Kontakt: projektijuht Sirje Otstavel HYPERLINK “mailto:sirje.otstavel@gamil.com” sirje.otstavel@gmail.com

Lähemalt riigi õigusabi kohta Riigi õigusabi seadusest:
https://www.riigiteataja.ee/akt/925523
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/elatisabi/

Viime ellu projekti „Üksikvanemate huvide kaitseks – ühiskonna nõrgema osa vaesuse vähendamine“, mida rahastatakse Norra toetuste 2009-2014 programmist „Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal“.

Projektis osalevad organisatsioonid: Naiste Tugi- ja Teabekeskus, MTÜ Üksikvanema Heaks, Tähtvere Avatud Naistekeskus, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda.