info@yksikvanem.com

Väljavõtteid 8.04.2015 sõlmitud koalitsioonilepingust

Tegime väljavõtted koalitsioonilepingust nende punktide kohta, mis otseselt või kaudselt puudutavad elatisabi garanteerimise või elatisabifondi loomist ja selle põhimõtteid.

Peretoetuste üldpõhimõtted

1.3 Analüüsime põhjendatud juhtudel võimalust asendada lastetoetuse rahaline väljamakse
teenuste ja kaupadega lastele.
Suurem tugi laste sünnile ja kasvatamisele

1.14 Arendame vanemaharidust ja vanemlust toetavaid teenuseid.

1.16 Tugevdame lastekaitset ja rakendame 2016. aastal uue riikliku lastekaitsekorralduse, mis
on suunatud laste ja noorte sotsiaalsete ning terviseriskide ennetamisele ning vähendamisele
(sealhulgas tugiteenused peredele ja perelepitusteenus).

1.17 Laste huvidest lähtudes soovime lä i ennetuse ja toetava vanemluse vähendada
elatisrahajuhtumite teket.

1.18 Kui lapsele elatise maksmiseks kohustatud vanem elatist õigeaegselt ei maksa, teeb seda
riik, nõudes hiljem summa vanemalt sisse. Selleks loome Sotsiaalkindlustusameti all elatisabi
fondi, kust saavad 100 euro ulatuses kohtuotsuse kohta kuus tuge need lapsed, kellele lahuselav
vanem ei maksa elatist. Analüüsime elatisabi ülempiiri seadmist arvestades fondist tuge
taotleva vanema leibkonna sissetulekut liikme kohta.

1.19 Kui elatise maksmise kohustusega isik jääb elatisabifondile võlgu, antakse nõue
täitemenetluseks kohtutäiturile. Sätestame jõulised riikliku sunni meetodid laste elatisraha
maksmisest kõrvalehoidjatele (riigitoetuste maksmisest ja riigi antavate tegevuslubade
väljastamisest keeldumine, elatise mahaarvamine tulumaksutagastuselt ja kogumispensioni
fondidest). Anname piisavad volitused täitevametnikele elatisraha sissenõudmiseks ning
muudame elatisnõuded kehtivaks kuni võlgade tasumiseni.

Leave a Reply